Vložte svoji poptávku prosím

O jaký objekt se jedná:
Typ otopné soustavy:
V současnosti topíme:
Preferovaný systém tepelného čerpadla
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SPRÁVCE: IVT Heating systems, s.r.o. IČ: 06185355 Spáčilova 569/27 Kroměříž 76701 (dále jen jako „Správce“) Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto klient, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Správci, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný. Osobní údaje (resp. jeho druh) Účel jejich zpracování Jméno, příjmení Marketing - zasílání Newsletteru Emailová adresa Marketing – zasílání Newsletteru Telefonní číslo Marketing - oslovení klienta s nabídkou služeb Věk/dosavadní pracovní zkušenosti Marketing – oslovení klienta s vhodnou nabídkou Výše uvedené osobní údaje tvoří vždy k danému účelu jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro definovaný účel zpracování. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“). Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu. Jsem tímto informován, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách https://ivt-heatingsystems.cz/Ochrana-osobnich-udaju jsem informován o tom, že tyto Zásady mohou být předmětem změny, a budu průběžně kontrolovat výše uvedený odkaz. Touto osobou jsou především naši obchodní partneři, externí účetní, dopravci, zaměstnanci a úřady státní správy. Jsem seznámen s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním. Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu info@ivt-heatingsystems.cz. Dále jsem seznámen s tím, že udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter. Jsem seznámen s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, a právo vznést námitku. Jsem seznámen s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR. Jsem seznámen s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 9 písm. a) až f) není možné moje osobní údaje vymazat. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let. Jsem seznámen s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu info@ivt-heatingsystems.cz Jsem seznámen s tím, že činnost Správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Jsem seznámen s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Ano, souhlasím s oslovováním s nabídkou služeb/odebíráním bezplatného Newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách a se zpracováváním mých osobních údajů za účelem plnění smlouvy o nutričním poradenství. Seznámil/a jsem se s důležitými informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů. [ ] Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Odeslat * povinné položky