SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE:

IVT Heating systems, s.r.o.  
IČ: 06185355 
Spáčilova 569/27       
Kroměříž
76701

(dále jen jako „Správce“)

 1. Udělením souhlasu níže v tomto formuláři, jakožto klient, dávám svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Správci, v rozsahu dále specifikovaných osobních údajů poskytnutých za vymezeným účelem. Současně s tímto stvrzuji, že rozsah předaných osobních údajů a jejich zpracování je pro mě dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.

Osobní údaje (resp. jeho druh)

Účel jejich zpracování

Jméno, příjmení

Marketing - zasílání Newsletteru

Emailová adresa

Marketing – zasílání Newsletteru

Telefonní číslo

Marketing - oslovení klienta s nabídkou služeb

Věk/dosavadní pracovní zkušenosti

Marketing – oslovení klienta s vhodnou nabídkou

 1. Výše uvedené osobní údaje tvoří vždy k danému účelu jeden provázaný funkční celek, který je nutný pro definovaný účel zpracování.
 2. Souhlas uděluji v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“).
 3. Beru na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi mnou a Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu.
 4. Jsem tímto informován, že seznam dalších osob, kterým budou případně moje osobní údaje podle tohoto souhlasu předány, naleznu v platných Zásadách zpracování, které jsou na internetových stránkách https://ivt-heatingsystems.cz/Ochrana-osobnich-udaju jsem informován o tom, že tyto Zásady mohou být předmětem změny, a budu průběžně kontrolovat výše uvedený odkaz. Touto osobou jsou především naši obchodní partneři a jejich smluvní dopracvci, externí účetní, zaměstnanci a úřady státní správy.
 5. Jsem seznámen s tím, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním.
 6. Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu info@ivt-heatingsystems.cz. Dále jsem seznámen s tím, že udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ zaslaný v každé emailové zprávě, kterou mi bude zaslán Newsletter. 
 7. Jsem seznámen s tím, že mám nárok na jistá práva plynoucí z udělení tohoto souhlasu, mezi ty se řadí: 
  1. právo na přístup k osobním údajům, 
  2. právo na opravu, resp. doplnění,
  3. právo na výmaz,
  4. právo na omezení zpracování,
  5. právo na přenositelnost údajů, a
  6. právo vznést námitku.
 8. Jsem seznámen s tím, že právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 
  2. subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, 
  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, 
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.
 9. Jsem seznámen s tím, že pokud nedojde k naplnění alespoň jedné z podmínek stanovených v odstavci 9 písm. a) až f) není možné moje osobní údaje vymazat.
 10. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.
 11. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 12. Jsem seznámen s tím, že osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let.
 13. Jsem seznámen s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů se mohu obrátit na adresu info@ivt-heatingsystems.cz
 14. Jsem seznámen s tím, že činnost Správce podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. 
 15. Jsem seznámen s tím, že pokud nabydu dojmu, že jakékoliv zpracování činí Správce v rozporu se zákonem, mám právo podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 16. Ano, souhlasím s oslovováním s nabídkou služeb/odebíráním bezplatného Newsletteru, který mě bude informovat o aktuálních nabídkách a se zpracováváním mých osobních údajů za účelem plnění smlouvy o nutričním poradenství. Seznámil/a jsem se s důležitými informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů. 

* povinné položky

Obchodní partneři:

IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
Sídlo společnosti podle obchodního rejstříku:
Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 PRAHA 10

IČO: 05583004, DIČ: CZ05583004

Výpis z rejstříku vedený Městským soudem v Praze:
oddíl C, vložka 266363

dále

GEROtop spol. s r.o. - Česká republika

Kateřinská 589
463 03 Stráž nad Nisou - Liberec

IČ: 27277160
DIČ: CZ27277160

dále

GE-TRA s.r.o.

kanceláře, sklad

adresaStrakonická 714
460 08 Liberec 8


ičo25475797

dičCZ25475797

C 19786 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále

Ptáček - velkoobchod, a.s. | IČ 25501143 | DIČ CZ25501143
Zapsaná u Krajského soudu Brno,spis. zn. oddíl B vložka 4169 | Sídlo společnosti: U Velké ceny 4, 623 00 Brno

dále

GIENGER spol. s r.o.,
se sídlem Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla,
IČ: 440 18 045, DIČ: CZ44018045,
C 3321 vedená u Krajského soudu v Brně

dále

GIACOMINI CZECH, s.r.o. - provozovna Jablonec nad Nisou

Korespondenční adresa:
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

IČ: 63146606, DIČ: CZ63146606

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9247

Externí účetní:

FS enginery,spol.s r.o.

Spáčilova 569/27

767 01 Kroměříž

IČ: 63485923

DIČ: CZ63485923

L vydal Městský úřad Kroměříž pod.č.j. ZIV/2745/2011/Ba/4

© Copyright IVT Heating systems